1. Doelstellingen van Stichting Mount Meru

De doelstellingen van Stichting Mount Meru:

 • Een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind in Tanzania.
 • Een bijdrage te leveren aan het opleiden van verpleegkundigen, verloskundigen en artsen in de echografie tbv. de verloskunde.
 • Onze vakkennis en ervaring op het gebied van echoscopie delen/overdragen en uitwisselen met collega’s in Tanzania.
 • De moeder en kindzorg in de rurale gebieden versterken mbv. opgeleide zorgverleners in de echografie en daarbij het aanbieden van echografische onderzoeken.
 • Er is geen winstoogmerk.

Stichting Mount Meru is gevestigd aan  Dorshout 9 , 5462 GL Veghel

2. Wijze van werving van gelden

Stichting Mount Meru ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden hoofdzakelijk gegeven door particulieren en sponsoracties.

3. Beheer van het vermogen

Bestuur
Stichting Mount Meru heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter, een secretaris , een penningmeester en een algemeen lid.

Voorzitter: Margriet van der Weel-Roem tot augustus 2022
Lucie Driessen vanaf augustus 2022
Secretaris:  Saja Erens
Penningmeester: Annalied Poelstra-Sanders
Algemeen lid: Lucie Driessen tot augustus 2022
vacant vanaf augustus 2022

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar samen voor een vergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het selecteren van geschikte kandidaten voor een erkende echo opleiding .
 • De geselecteerde kandidaten online begeleiden tijdens de opleiding en gedurende minstens 2 jaar na het afronden van de opleiding.
 • Contact onderhouden voor samenwerking en ondersteuning met de door de Stichting Mount Meru opgeleide echoscopisten.
 • Werven en onderhouden van lokale contacten.
 • Samenwerken met de Stichting Driving Nurses om toegang te krijgen in de rurale gebieden met mobiele service .
 • Het onderzoek naar geschikte sponsoren voor echoapparatuur tbv hulpvragen uit Tanzania.
 • Onder aandacht brengen van de hoge moeder en kind sterfte in Tanzania En dat verbeteren van de zorg  dit kan doen afnemen.

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

4. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Mount Meru.

 1. De inkomsten van de stichting gaan geheel naar het opleiden van zorgverleners in de echografie en de aanschaf van deugdelijke echoapparatuur.

Alle bijkomende kosten, zoals o.a. de reiskosten komen voor rekening van de bestuursleden.
Het Mount Meru Ziekenhuis draagt de zorg voor onderhoud van het apparaat en verdere scholing van verloskundig personeel.