Stichting Mount Meru is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie (NGO). Alle donaties worden volledig ingezet voor projecten in Tanzania en Zanzibar. Het bestuur en de vrijwilligers doen het vrijwilligerswerk onbezoldigd. Stichting Mount Meru is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Visie

De Stichting is van mening dat elke vrouw, ongeacht haar omstandigheden, recht heeft op goede zwangerschapszorg en dat elk kind het recht heeft om veilig ter wereld te komen. Daarom wil
Stichting Mount Meru een bijdrage leveren aan het optimaliseren van moeder- en kindzorg in Sub-Sahara Afrika, en in het bijzonder in de buitengebieden van Tanzania en Zanzibar.

Missie

Echografie is een cruciaal onderdeel van goede zwangerschapszorg, zeker in afgelegen gebieden. Stichting Mount Meru vindt dat iedere vrouw tijdens een zwangerschap ten minste volgens het landelijke protocol echoscopische controles zou moeten krijgen. Daarom zet Stichting Mount Meru zich in om kennis en kunde op het vlak van zwangerschapsechografie te vergroten.

Strategie

Stichting Mount Meru heeft in de afgelopen jaren een programma ontwikkeld om talentvolle echoscopisten te sponsoren, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in de zwangerschapsechografie. Het programma kent drie onderdelen: een basisopleiding van een jaar, een vervolgtraject van twee jaar met aanvullende trainingen en, waar nodig en zinvol, het uitrusten van ervaren echoscopisten met een mobiel echotoestel. Deze laatste stap is aan voorwaarden verbonden en speciaal ontwikkeld voor echoscopisten die aan de slag gaan in afgelegen gebieden.

Duurzaam engagement

De door Stichting Mount Meru opgeleide echoscopisten committeren zich aan de missie en visie van de Stichting. Dit betekent dat zij zich op hun beurt ook inzetten voor het opleiden van studenten in ons programma en dat ze zwangerschapsecho’s maken in de buitengebieden tegen een standaardvergoeding, zoals die door de Tanzaniaanse overheid is vastgesteld.

Doelstelling voor de komende 5 jaar

Inmiddels hebben verschillende echoscopisten het programma succesvol doorlopen en zijn in de buitengebieden aan de slag. De Stichting wil dit programma voortzetten en uitbouwen en streeft er naar om in de komende 5 jaar vier echoscopisten per jaar op te leiden. Waar nodig en zinvol wil de Stichting hen uitrusten met een mobiel echotoestel voor dienstverlening in de buitengebieden. Voor deze onderdelen van het programma wil Stichting Mount Meru structureel fondsen werven. Om de ambities te kunnen realiseren wil de Stichting ook het regionale netwerk uitbreiden, de Stichting op organisatorisch vlak verder verstevigen en de bekendheid in Tanzania en Nederland vergroten.

Doelstelling voor de komende 10 jaar

Stichting Mount Meru wil op een termijn van 5 tot 10 jaar een centraal skillslab opzetten waar echoscopisten zich verder kunnen bekwamen in de zwangerschapsechografie. In het skillslab kunnen de aan het eigen programma verbonden echoscopisten trainingen geven. Tevens heeft de Stichting de ambitie om masterclasses te organiseren die verzorgd worden door experts uit Europa uit het netwerk van de Stichting. Om het skillslab optimaal te laten functioneren, worden fondsen gezocht voor onder meer de inrichting, echo-apparatuur en eventueel simulatie-apparatuur. Stichting Mount Meru maakt hiertoe een plan van aanpak.