1. Doelstellingen van Stichting Mount Meru

De doelstellingen van Stichting Mount Meru:

 • Een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind in het Mount Meru Ziekenhuis in Arusha, Tanzania.( is in augustus 2017 gerealiseerd)
 • Een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de moeder- en kindzorg in de rurale gebieden van Tanzania.
 • Onze vakkennis en ervaring op het gebied van echoscopie delen met collega’s in het Mount Meru Ziekenhuis.( is in augustus 2017 gerealiseerd)
 • Onze vakkennis en ervaring op het gebied van verloskunde en echoscopie delen met collega’s in de rurale gebieden in noord Tanzania- regio Arusha-Moshi
 • Er geen winstoogmerk.

Stichting Mount Meru is gevestigd aan de Herwijnenstraat 31, 5045 GP Tilburg.

2. Wijze van werving van gelden

Stichting Mount Meru ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden hoofdzakelijk gegeven door particulieren.

3. Beheer van het vermogen

Bestuur
Stichting Mount Meru heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter: Margriet van der Weel,
Secretaris: Saja Erens
Penningmeester: Annalied Poelstra

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar samen voor een vergadering.Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het zoeken naar een echoapparaat , wat bruikbaar is in het Mount Meru Ziekenhuis. Dit apparaat zal de basis vormen voor onderwijs aan medewerkers in het ziekenhuis, zodat zij zelfstandig hiermee kunnen werken.( = in juni 2017 gerealiseerd)
 • Training voorbereiden.
 • Bekendheid geven aan de huidige toestand in Tanzania wat betreft zwangerschap en de risico’s waar de vrouwen aan bloot staan.
 • Samenwerking en ondersteuning onderhouden met het Mount Meru ziekenhuis.
 • Samenwerken met de Stichting Driving Nurses die met een “mamabus” het platteland rondom Moshi van medische hulp en voorlichting voor moeder-en kind verzorgt.
 • Het zoeken naar een echoapparaat en het opleiden van hulpverleners voor in de Mamabus in de rurale gebieden van Tanzania.

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden

4. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Mount Meru.

 1. De inkomsten van de stichting gaan geheel naar de aanschaf van deugdelijke echoapparatuur.

Alle bijkomende kosten, zoals reiskosten komen voor rekening van de bestuursleden.
Het Mount Meru Ziekenhuis draagt de zorg voor onderhoud van het apparaat en verdere scholing van verloskundig personeel.